Betänketid vid äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst 6 månaders betänketid om:

  • båda makarna vill ha betänketid
  • bara en av makarna vill skiljas
  • någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Har makarna levt åtskilda i mer än två år föregås inte äktenskapsskillnaden av någon betänketid. Detta oavsett om det finns barn under 16 år eller om det bara är den ena maken som vill skiljas.

Betänketiden räknas från den dag då den gemensamma ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Om det var en ensidig ansökan så börjar betänketiden löpa från den dag då den andra maken mottog delgivandet från tingsrätten.

När betänketiden är till ända måste minst en av makarna, inom sex månader efter att betänketiden gått ut, fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad med en så kallad fullföljdsansökan. Om inte en fullföljdsansökan görs inom sex månader avskriver tingsrätten målet och äktenskapsskillnaden kommer inte till stånd.

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!