Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet måste upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna.

För att vara giltigt måste förordet lämnas in till tingsrätten för registrering. Ett äktenskapsförord som ingåtts mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det inges till tingsrätten inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Annars gäller det först från och med den dag då det ingavs till tingsrätten för registrering.

På Juridiska Dokument kan ni ladda två olika former av förord som båda är upprättade av jurister: